Winkelwagen
Subtotaal
Korting
€ -
Bezorgkosten

Totaal

Privacy Policy

Privacyverklaring van Hiro Sushi

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amstelveen aan de Rembrandtweg 324 (1181HB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 55696279 en draagt de naam Hiro Sushi. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@hirosushi.nl en telefonisch via 020 7508111.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieen) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoongegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoongegevens van Verantwoordelijk valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: in de eerste plaats geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Ten tweede worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van de verplichtingen van Verantwoordelijke voortvloeiend uit de overeenkomst, te weten het leveren van de bestelling, en het mogelijk contact met u opnemen indien dit nodig is voor de nakoming. Bij het bestelformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalwijze, mogelijk bedrijfsnaam en mogelijk de adresgegevens van een andere leverlocatie. Indien van toepassing verwerkt Verantwoordelijke tevens het e-mailadres van de persoon verantwoordelijk voor het betalen van de factuur, zodat deze de factuur kan ontvangen. De persoongegevens worden voor een termijn van twaalf (12) maanden na het ontvangen van uw laatste bestelling opgeslagen. Wanneer u een nieuwe bestelling plaatst, gaat de termijn van twaalf (12) maanden opnieuw in. Indien u uw persoonsgegevens eerder verwijderd wilt hebben, kunt u hiervoor contact opnemen via info@hirosushi.nl. Persoongegevens die vanwege de fiscale bewaarplicht zeven (7) jaar bewaard dienen te worden zijn van deze termijn uitgesloten.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op zijn website gebruik vaan cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoongegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke ingeschakelde leverdienst en het bedrijf dat de boekhouding van Verantwoordelijke verzorgd. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijk verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via bezorgdiensten, zoals maar niet uitsluitend Thuisbezorgd.nl.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u contact openen met Verantwoordelijke voor de verwijdering of enige manier van wijziging van uw gegevens via info@hirosushi.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@hirosushi.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoongegevens).